DRENÁŽE

Dobrá drenáž, to je věcee

Ve statistikách pojednávajících o poruchách staveb zaujímá jedno z předních míst problém vad stavebních konstrukcí v kontaktu se zeminou. Nejčastěji se odborníci domnívají, že tyto poruchy jsou způsobeny nesprávným provedením hydroizolace, avšak ne vždy je to tak. Hlavním důvodem leckdy značného provlhnutí (např. u suterénních stěn) bývá špatné vyhodnocení očekávaného zatížení vodou a z toho pramenící nesprávný výběr ochranných opatření.

Voda, která ve formě srážek dopadá na zem, si hledá nejjednodušší cestu. V ideálním případě se může rychle a bez překážek vsáknout do podloží a nepůsobí tlakově na podzemní konstrukce. To ale - jako většina ideálních případů - nastane v praxi jen velmi zřídka. Vsakuje-li se srážková voda pomalu, působí na stavební konstrukci i tlakově. Nejhorší případ nastává, pokud je podloží nepropustné. Srážková voda se nemůže vsakovat a spodní stavba je trvale vystavena vodě.

Zatížení vodou je rozhodující pro návrh izolačního, drenážního a ochranného systému. Pečlivý průzkum skutečných půdních poměrů a všech dalších vlivů je proto velmi důležitý, neboť množství srážkové vody a konkrétní podmínky stavby mohou být značně rozdílné. Např. pokud stavba nestojí na rovinatém pozemku, ale na svahu, je třeba počítat s přívalem vody u "horní" stěny v objemu až 0,3 l/s.m. Toto množství musí být schopna drenážní vrstva odvést k drenážnímu potrubí tak, aby stěna byla ochráněna před poškozením vlhkostí.

Také volba izolačního systému vychází z předpokládaného zatížení vodou. Platí zásada: u nekomplikovaného hydroizolačního systému je nižší riziko chyb při provádění, a systém je tedy z tohoto pohledu výrazně spolehlivější. Účinná drenáž tuto spolehlivost posiluje. Brání zadržování vody u základů a podzemních stěn, takže hydroizolace může být jednodušší. Funkční drenáž musí být ale vždy tvořena plošnou drenáží na stěnách a drenážním potrubím pro odvedení vody. A kromě toho se ani ten nejlepší hydroizolační systém se neobejde bez kvalitní mechanické ochrany. Pokud drenážní pás splní i tuto funkci, je to jen dobře.

e

Úkolem drenážního systému je ochrana hydroizolace a odvedení prosakující vody tak, aby nezpůsobovala tlakové namáhání. Drenážní systém obsahuje různé prvky a prvky a pouze souhra plošné drenáže na svislých stěnách a potrubí kolem objektu tvoří funkční celek, který odpovídá požadavkům norem. Plošnou drenáž stěn musí tvořit vsakovací a filtrační vrstva. Struktura profilované fólie vytváří vzduchový prostor mezi nopy, kudy odtéká voda. Pevně nakašírovaná filtrační geotextilie, vyrobená z termicky zpevněných nekonečných polypropylénových vláken, působí jako vrstva filtrační a zadržuje jemné částice zeminy. Běžná profilovaná fólie s volně přiloženou geotextilií funkci plošné drenáže neplní.

Drenážní potrubí je ze všech stran obsypáno štěrkopískem, v tomto loži také končí dolní hrana drenážní fólie. Čisticí a kontrolní šachty se umisťují vždy v místě změny směru potrubí cca o 20 stupňů. Tímto způsobem zajistíme spolehlivý drenážní systém, který odpovídá požadavkům norem. Odvedení vody z drenáže se provádí dle možností do odvodňovací stoky, dešťové kanalizace nebo do vsakovací nádrže.

© 2021 Ajesucho.cz pro Vás už od roku 2000

+420 608 772 213 | info@ajesucho.cz