KRYSTALICKÁ IZOLACE

Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi.

VÝHODY KRYSTALICKÉ IZOLACÍ

kr1 0  zajišťují nepropustnost vody, solných roztoků,ropných produktů atp.
jsou odolné ve styku s prostředím pH 3 - 11
lze je aplikovat proti pozitivnímu i negativnímu tlaku kapalin 
 kr2 zacelí vlasové trhliny do 0,4 mm
nedají se probodnout,roztrhnout ani jinak porušit jako fóliové izolace 
 kr3  mohou být aplikovány na starý i čerstvý beton
možnost aplikace na čerstvý beton významně urychlí postup prací
 kr4  mají životnost prakticky totožnou s životností stavební konstrukce
zvyšují mechanickou pevnost povrchu stavební konstrukce
 kr5  jsou propustné pro vzduch
nepotřebují pro aplikaci suchý podklad, ale naopak dostatek vlhkosti
 kr6  zpomalují rozpad stavebních konstrukcí při cyklickém zmrazování a rozmrazování
aplikace je levnější než převážná většina fólií
není třeba ochrany při zásypech kolem základů, nebo montáži oceli a drátů

 

PRINCIP PŮSOBENÍ KRYSTALICKÉ IZOLACE

Tento materiál je možno považovat za kompozit, skládající se z portlandských cementů, velmi jemných, speciálně upravených křemičitých písků a dalších minerálních přísad. Po smíchání s vodou a po aplikaci, která se provádí formou nátěru, nástřiku nebo stěrkováním, aktivované přísady z těchto nátěrů způsobí katalytickou reakci,při níž vznikají formace nerozpustných krystalů dendritických vláken. Tyto krystaly prorůstají do pórů, kapilár a trhlinek betonové konstrukce. Tím se beton trvale zacelí proti průniku vody a dalších kapalin s hodnotou pH 3-11. Zároveň se vytvoří trvalá ochrana betonové konstrukce proti korozi betonu. Lze konstatovat, že při použití hydroizolační hmoty,bez ohledu na to, že se zvyšuje hutnost malty, zmenšují se rozměry pórů, zůstane však zachována propustnost pro vodní páru a tím schopnost vysychání vlhkého betonu.

grafické znázornění

Při pozorování ploch ošetřených touto technologii můžeme prokázat, že s každým následujícím cyklem působení vody se nasákavost snižuje. Projevuje se zde katalytický efekt,obnoví se chemická reakce a proces zhutnění(utěsnění) struktury materiálu se prohlubuje. Pravděpodobně se tak děje v důsledku změn fázového skupenství vody,její přeměny z nepevného, mechanicky vázaného skupenství na pevné, chemicky vázané skupenství.

© 2021 Ajesucho.cz pro Vás už od roku 2000

+420 608 772 213 | info@ajesucho.cz